Mária Bidelnicová

Dávid s hlavou Goliáša

Neznámy taliansky maliar ovplyvnený Caravaggiom

 • 1600 – 1610
 • olej na plátne pred reštaurovaním 133,5 x 97,7 cm
 • po reštaurovaní 132,5 x 97 cm
 • nesignované
 • Bratislava, Slovenská národná galéria, inv. č. O 3246
 • reštaurované 1997 – 1998

Postava starozákonného Dávida, víťaza nad Goliášom, patrí ku konštantnému ikonografickému repertoáru talianskeho umenia 17. storočia. Obraz Dávid s hlavou Goliáša do svojej zbierka kúpila Slovenská národná galéria ešte v roku 1967. Reštaurovať ho však Mária Bidelnicová začala až v roku 1997. Už pri zbežnom prieskume olejomaľby bola na celej ploche obrazu viditeľná uvoľnená maľba zaliata do hrubej vrstvy lesklého laku, vrstva zažltnutého laku prekrývala aj kresbu krakeláže. Poškodenia povrchu boli výrazné na okrajoch obrazu a na hornej časti, pričom výrazne vystupovali tmavé retuše z predchádzajúcich premalieb.

UV luminiscencia a snímky infračerveným svetlom potvrdili retuše čiernej farby a objavili ďalší pár očí pod očami postavy Dávida. Prekrytie neskoršou premaľbou potvrdili i röntgenové zábery. Dodatočné zásahy v maľbe sa nachádzali hlavne v spodnej časti obrazu. K premaľovaniu pravdepodobne došlo, keď ešte nebol obraz úplne dokončený. Tento zásah sa zhodoval aj s nedokončenou spodnou časťou ľavej ruky Dávida a hlavy Goliáša. Na rozdiel od vrchnej vrstvy, ktorá bola maľovaná v chladnejších a tlmených odtieňoch, bol aj rukopis a spôsob zhotovenia detailov odlišný od spodnej vrstvy. V priebehu reštaurovania a jeho podrobným analyzovaním  prišla Mária Bidelnicová na to, že nejde o autorskú opravu, ale o premaľovanie iným autorom. V etape domaľovania hlavy Goliáša a spodnej časti ľavej ruky bola premaľovaná aj celá hlava Dávida s časťou drapérie a stužky na hrudi. Bližšie objasnenie, ktorá tvár patrí k originálu a či ide o autorskú korekciu, určili výsledky fyzikálno-chemického prieskumu a prieskumu sondážou.

detail pred
detail RTG scan
detail po

Priebeh reštaurovania obrazu Dávid s hlavou Goliáša

Po podrobnej analýze obrazu nasledovalo čistenie povrchu maľby a postupné odstránenie premaľby. Po povrchovom očistení a odstránení premalieb sa pristúpilo k oddeleniu obrazu od podrámu a začalo sa s postupným odstraňovaním starého dublovacieho plátna. Reštaurátorka obraz dublovala technológiou vákuového lisovania za tepla, potom ho napla na nový podrám. Pri týchto úpravách odkryla i pôvodnú, neskôr premaľovanú hlavu Dávida. Pri čistení nebolo možné použiť chemický spôsob čistenia premaľby, iba postupné citlivé odstraňovanie mechanicky skalpelom. Poškodené a chýbajúce časti maľby vytmelila, doplnila a zabrúsila do výšky originálu, a tak si obraz pripravila na záverečnú úpravu – retuš diela.

Použité metódy pri analýze obrazu:

 • RTG snímka
 • EDS bodová analýza
 • EDS mapovanie
 • IR snímka
 • UV luminiscencia
 • mikrofotografia v polarizovanom svetle
 • fyzikálno-chemický rozbor vzoriek farebných vrstiev a podložky

Záver

Detaily maľby poukazujú na príbuznosť a vzájomnú podobnosť s dielami namaľovanými Caravaggiom. Je viditeľný a veľmi zhodný maliarsky rukopis. Reštaurovaný obraz Dávid s hlavou Goliáša zo Slovenskej národnej galérie čaká na svoje znovuzrodenie a tento reštaurátorský zásah sa stal príležitosťou k preskúmaniu a odhaleniu dovtedy anonymného umeleckého diela.

IR snímka
UV snímka
Reštaurovanie - Mária Bidelnicová

Nazrite do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce.
Rozsiahle knižné dielo s vyše tisíc fotografiami vás prevedie umením reštaurovania od gotiky, baroka až po súčasnosť.