Mária Bidelnicová

Reštaurovanie malieb na dreve

Umelecké diela i historické pamiatky podliehajú pôsobeniu času, prírodných vplyvov, ale často i neodborným zásahom a opravou. Činnosť reštaurátora, ktorý opravuje predmet historickej hodnoty začína dôkladným prieskumom diela, na základe ktorého vytvorí postup reštaurovania. Pre maľby na dreve býva typické poškodenie vplyvom zásahov a starnutia. Podložka obrazov býva často krát zosušená a napadnutá červotočom, povrch stmavnutý a silne zanesený nečistotami. Reštaurátor musí mať okrem technických a umeleckých kvalifikácií, znalosti i z dejín umenia, historických techník a dobových materiálov, aby dokázal reštaurované dielo nie len obnoviť, ale i doplniť. Uvedenie diela do pôvodného autentického stavu je cieľom správneho reštaurátorského postupu.

Vďaka stáži na jednej z najlepších reštaurátorských škôl na svete, v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, znalosť metód, postupov a techník i zodpovednosť a hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Počas svojej reštaurátorskej činnosti som reštaurovala diela gotiky, baroka, 18. a 19.storočia, i diela 20.storočia. K mojím najznámejším reštaurátorským prácam na dreve patria obrazy Artemis a Kallistó, ako aj Kristus obsluhovaný anjelmi zo 17. storočia, Terč s názvom Neptún – búrka na mori – unikátny tým, že patrí k najstarším zachovaným pamiatkam z kolekcie terčov Západoslovenského múzea v Trnave alebo Portrét muža s knihou namaľovaný olejovými farbami na drevenej podložke. Okrem reštaurovaniu malieb na dreve sa venujem aj reštaurovaniu oltárov, k najznámejším patrí gotický oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory v Hervartove.

Práce pri reštaurovaní diel na dreve

 • spevňovanie, fixovanie, výmena rámov
 • čistenie, odstraňovanie nečistôt, premalieb a stmavnutých lakov
 • tmelenie, retušovanie, lakovanie
 • dezinfekcia a spevnenie petrifikačným roztokom
 • konzervovanie proti pôsobeniu vlhkosti a zosušeniu drevených podložiek

Neznámy maliar

Oltár Panny Márie

 • polovica 15. storočia
 • tempera na dreve, striebrenie, puncovanie
 • 135 x 86,5 cm (ústredná tabuľa)
 • základňa 48 – 49 cm, ramená 62 cm (štyri trojuholníkové štíty)
 • Hervartov, rímskokatolícky Kostol svätého Františka z Assisi
 • národná kultúrna pamiatka Vs 180 H (ústredná tabuľa)
 • národná kultúrna pamiatka Vs 182 H (štyri trojuholníkové štíty)
 • zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
Reštaurátorské práce na Oltáre Panny Márie z dreveného kostola svätého Františka z Assisi v Hervatove. Kostol patrí k najstarším a najhodnotnejším na Slovensku a je zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Práca na tomto diele bola zároveň mojou doktorantskou prácou a obhajobou titulu ArtD. na VŠVU v Bratislave. Viac o tomto diele nájdete na stranách 41 až 63 mojej knihy Reštaurovanie.

Neznámy spišský maliar

Ukrižovanie

 • po roku 1460
 • tempera na lipovom dreve, striebrenie, gravírovanie
 • 98 x 70,7 cm (obvod rámu po zreštaurovaní)
 • 84 x 55,8 cm (maľba)
 • Bratislava, Slovenská národná galéria, inv. č. O 1589
 • Praha, Národní galerie, od roku 1996
Reštaurovanie tabuľovej gotickej maľby pre Slovenskú národnú galériu zároveň predstavuje moju diplomovú prácu na VŠVU v Bratislave. Viac informácií o tomto diele nájdete na stranách 76-91 mojej knihy Reštaurovanie.

Neznámy ikonopisec

Ikona svätého Mikuláša s výjavmi z jeho života

 • 1540 – 1580
 • tempera na dreve, striebrenie
 • 133,5 x 97,5 x 2,5 cm
 • Bardejov, Šarišské múzeum, inv. č. H 16914
Rozsiahla reštaurátorská práca na značne poškodenom diele zo 16-teho storočia pre Šarišské múzeum v Bardejove. Viac o postupe reštaurovania na tomto diele nájdete na stranách 108- 113 mojej knihy Reštaurovanie.

Neznámy ikonopisec

Ikona Krista učiteľa

 • koniec 17. storočia / začiatok 18. storočia
 • tempera na dreve, striebrenie, gravírovanie
 • 105 x 77,4 cm
 • Bratislava, Slovenská národná galéria, inv. č. O 6196
Komplexné reštaurovanie ikonickej maľby a predĺženie životnosti diela Ikona Krista učiteľa. Reštaurovanie predstavovalo jedinú možnosť záchrany v pokročilom štádiu znehodnotenia dreva aj malieb.

Neznámy (ukrajinský?) ikonopisec

Ikona Zosnutie Bohorodičky

 • 19. storočie
 • tempera na dreve, zlátenie, gravírovanie
 • 84,5 x 58 cm
 • súkromná zbierka
Komplexné reštaurovanie diela v značnom štádiu poškodenia dreva vyhnutím a napadnutím červotočom. Podložky dreva boli nefunkčné, skrehnuté a polámané. Farba zaschnutá, značne popraskaná a olúpaná. Aj takéto diela je však možné zachrániť. Viac o tejto práci sa dozviete na stranách 134-137 mojej knihy Reštaurovanie.

Neznámy maliar

Neptún

 • 1768
 • olej na dreve, terč
 • ø 78 cm
 • čiastočne zachované nemecké nápisy hore v strede a dolu v kolopise: das…/95//Wir führen wie NEPTUN…/ und denken… P(?)RT 1768 PR (Vedieme ako Neptún… a myslíme…).
 • Trnava, Západoslovenské múzeum, inv. č. 11406/H
Terč s názvom Neptún - búrka na mori patrí k najstarším zachovaným pamiatkam z kolekcie terčov v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Viac o reštaurovaní tohto diela nájdete na stranách 314-317 mojej knihy Reštaurovanie.
Kniha Reštaurovanie - Mária Bidelnicová

Nazrite do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce.
Rozsiahle knižné dielo s vyše tisíc fotografiami vás prevedie umením reštaurovania od gotiky, baroka až po súčasnosť.

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.