Mária Bidelnicová

Moje štúdium v Istituto Centrale del Restauro v Ríme

V čase politického odmäku  som dostala možnosť svoje štúdium na Vysokej škole výtvarných umení rozšíriť aj na Instituto Centrale del Restauro v Ríme. Po ročnom štúdiu taliančiny som sa ako prvá študentka zo Slovenska vypravila rozšíriť si umelecké obzory štúdiom u profesorov G. Serangeliho a S. Lancioniho, ktorí boli v tom čase špecialisti na reštaurovanie slávnych renesančných a barokových diel.

Počas 6.mesiacov štúdia som mala možnosť oboznámiť sa s novými technologickými postupmi a materiálmi, ktoré v tom čase na Slovensku neboli. Vidieť, ale aj skúsiť reštaurovanie na veľmi vzácnych originálnych dielach talianskej histórie a umenia – rano renesančných barokových oltároch, mramorových bustách, nástenných maľbách, sôch z Pompejí, alebo pozorovať a zúčastniť sa reštaurátorských prác na jazdeckom pomníku legendárneho imperátora Marca Aurelia, ktorého obdivoval celý antický svet. Mnohé z týchto metód, postupov a techník boli pre mňa neznáme, pretože sa na Slovensku naučiť nedali. Prednášali sa napríklad aj dejiny antického, stredovekého a moderného umenia, techniky reštaurovania, chémia, fyzika, prírodné vedy, kreslenie a maliarske techniky, ale aj legislatíva umenia.

Stáž v jednej z najlepších reštaurátorských škôl na svete, v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma ma veľmi obohatila o nové skúsenosti a poznatky, ale i naučila k zodpovednosti a úcte k umeleckým pamiatkam. To som mala možnosť aplikovať neskôr pri svojej reštaurátorskej práci na Slovensku, ale aj ako odborná asistentka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre reštaurovania. Veľkou cťou pre mňa bolo, keď ma môj profesor Sergio Lancioni označil za jednu z najlepších absolventov tejto školy.

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.