Mária Bidelnicová

Reštaurovanie malieb na plátne

Cieľom reštaurovania malieb na plátne je snaha o čo najväčšie zachovanie originálnych vrstiev pôvodnej maľby s výtvarným scelením diela a to, cestou doplnenia chýbajúcich častí so zachovanými plochami. Všetky umelecké diela podliehajú pôsobeniu času, prírodných vplyvov, ale často i neodborným zásahom a opravou. Mojim poslaním je záchrana duchovných hodnôt a hmotného kultúrneho dedičstva. Reštaurovanie začína dôkladným prieskumom artefaktu na základe ktorého si vytvorím plán nasledujúcich reštaurátorských krokov a postupov. Každé umelecké dielo je však jedinečné a preto si vyžaduje individuálny prístup a postup reštaurovania. Počas svojej reštaurátorskej praxe som prišla do styku s mnohými obrazmi, ktoré boli v minulosti reštaurované, tieto zásahy pôsobili rušivo a boli nekvalitne urobené. Preto sa pri reštaurovaní obrazu zameriavam hlavne na uchovanie originálu s prinavrátením jeho pôvodného vzhľadu a na odstránenie nevhodných dodatočných rušivých zásahov.

Študijný pobyt v Istituto Centrale del Restauro v Ríme bol pre mňa zaujímavým hlavne spoznávaním iných a odlišných prístupov k záchrane umeleckých diel v oblasti maľby a sôch. V inštitúte som mala možnosť prechádzať rôznymi reštaurátorskými oddeleniami a vyskúšať si reštaurátorské postupy na rozmanitých materiáloch. Tieto skúsenosti dodnes uplatňujem pri reštaurovaní umeleckých a historických diel. Počas svojej reštaurátorskej činnosti som reštaurovala diela gotiky, baroka, 18. a 19.storočia, i diela 20.storočia. K najznámejším reštaurátorským prácam patrí Svätá Katarína od Simona Voueta , obraz Abrahám a Melchizedech z polovice 17. Storočia, dávnejšie neodborne opravovaný a veľmi poškodený obraz Kuchynská scéna, maľba Madony s Ježiškom a anjelmi, Svätá rodina so svätým Jánom Krstiteľom z prvej polovice 17.storočia, alebo olejomaľba Svätá mučeníčka z Kostola svätého Jána Krstiteľa v Trnave.

Postup pri reštaurovaní diel na plátne

 • spevňovanie, napínanie plátna na nové podrámy, nažehľovanie na nové plátno
 • čistenie, odstraňovanie nečistôt, premalieb a stmavnutých lakov
 • tmelenie, retušovanie malieb na plátne , lakovanie
 • dezinfekcia a spevnenie petrifikačným roztokom
 • konzervovanie a reštaurovanie rámov

Neznámy taliansky maliar ovplyvnený Caravaggiom

 • 1600 – 1610
 • olej na plátne
 • pred reštaurovaním 133,5 x 97,7 cm
 • po reštaurovaní 132,5 x 97 cm
 • nesignované
 • Bratislava, Slovenská národná galéria, inv. č. O 3246
 • reštaurované 1997 – 1998
Reštaurátorské práca na tomto diele trvali takmer 2 roky. Detailný opis mojich reštaurátorských objavov a príbeh tohto diela nájdete stranách 148-177 mojej knihy Reštaurovanie.

Simon Vouet

 • okolo roku 1624
 • olej na plátne
 • 98,7 x 74,2 cm
 • neznačené
 • Bratislava, Slovenská národná galéria, inv. č. O 302
Popis tohto nádherného skvostu od Simona Voueta, ako aj práce na analýze a následnej rekonštrukcii jedného z najcennejších obrazov na Slovensku v majetku SNG nájdete na stranách 178-197 mojej knihy Reštaurovanie.
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátneReštaurovanie obrazov | Reštaurovanie obrazov na plátne

Taliansky maliar

Svätá rodina so svätým Jánom Krstiteľom

 • prvá polovica 17. storočia
 • olej na plátne
 • 63,5 x 49,5 cm
 • súkromná zbierka
Viac o tomto nádhernom rannobarokovom diele so sakrálnou tématikou nájdete na strane 214 mojej knihy Reštaurovanie.
Reštaurovanie obrazovReštaurovanie obrazov

Neznámy maliar ovplyvnený Petrom Paulom Rubensom

 • polovica 17. storočia
 • olej na plátne
 • 100 x 170 cm
 • súkromná zbierka
Detailná rekonštrukcia už v minulosti reštaurovaného obrazu namamaľovaného neznámym autorom v štýle P.P. Rubensa. Reštaurovanie zahŕňalo náročné stratigrafické analýzy o ktorých sa môžete dočítať na strane 198 mojej knihy Reštaurovanie.
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátneReštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátne

Neznámy maliar

Oddych s koňmi

 • 18. storočie
 • olej na plátne
 • 45 x 67 cm
 • súkromná zbierka
Príbehy reštaurovania viacerých diel z 18. storočia nájdete na vyše 50 stranách mojej knihy Reštaurovanie.
Reštaurovanie obrazovReštaurovanie obrazov

Ladislav Mednyánszky

Nad hrobom

 • 1878
 • olej na plátne
 • pred reštaurovaním 247 x 150,5 cm
 • po reštaurovaní 243 x 148 cm
 • signované vpravo dole Mednnyannszky
 • Bratislava, Slovenská národná galéria, inv. č. O 3642
Reštaurovanie viacerých diel Ladislava Mednyánszkeho nájdete na stranách 272-285 mojej knihy Reštaurovanie. Práca na diele Nad hrobom bola náročná nielen z hľadiska veľkosti diela a komplexnosti maliarskej techniky tohto jedinečného autora. Jednalo sa o veľmi zaujímavú rekonštrukciu plátna, ktoré už bolo v minulosti dublované a scelované hrubou vrstvou lepidiel.

Neznámy maliar

Portrét Vincenza Priessnitza

 • koniec 19. storočia
 • olej na plátne
 • 75 x 63 cm
 • čierny nápis na rube plátna Vinzenz Prießnitz
 • súkromná zbierka
Opravy značne poškodených diel patria k najkrajším reštaurátorským prácam. Niekedy sa nám podarí zachrániť nádherné diela a vdýchnuť im nový život.
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátneReštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátne

Gyula Benczúr

Portrét Alberta Ujházyho

 • koniec 19. storočia
 • olej na plátne
 • 83 x 72 cm
 • čierny nápis na rube plátna
 • Budaméri/Ujházy Albert/szül. 1831 jul 23./✝1873 dec 7./Zsófi leányának (Albert Ujházy z Budimíra* 23. júla 1831 – ✝ 7. dec. 1873, dcére Žofii)
 • súkromná zbierka
Tento nádherný obraz Alberta Ujházyho z Budimíra od Gyulu Benczúra z konca 19. storočia bol už v značne poškodenom stave plátna. Detailný pohľad na toto dielo nájdete na strane 250 mojej knihy Reštaurovanie.
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátneReštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátne

Dominik Skutecký

Pri odpočinku

 • prelom 19. a 20. storočia
 • olej na plátne
 • 120 x 140 cm
 • signované vľavo dole Skuteczky
 • súkromná zbierka
Dominik Skutecký bol majstrom žánrovej, krajinnej aj portértovej maľby. Reštaurátorská práca na tomto diele bola zaujímavá aj tým, že farby boli zosušené, značne znečistené a popraskané, plátno obrazu bolo poškodené pretrhnutím.
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátneReštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátne

Teodor Jozef Mousson

Zátišie

 • 1919 – 1920
 • olej na plátne
 • 100 x 120 cm
 • signované vľavo dole Mousson
 • súkromná zbierka
Toto krásne dielo Teodora Josefa Moussona pochádza z obdobia po jeho študijných cestách v Nagybányi (dnešné Baia Mare) a v Taliansku. Reštaurovanie tohto diela bolo zaujímavé aj tým, že dielo bolo poškodené pravdepodobným pôsobením vlhkého prostredia. Farby boli odpadnuté a na niektorých miestach plesnivé.
Reštaurovanie obrazovReštaurovanie obrazov

Martin Benka

Motív z Orientu I.

 • okolo roku 1930
 • olej na plátne
 • 70,5 x 51,5 cm
 • signované vľavo dole M. Benka
 • súkromná zbierka

Motív z Orientu II.

 • okolo roku 1930
 • olej na plátne
 • 70,5 x 56,3 cm
 • nesignované
 • súkromná zbierka
Rekonštrukcia dvoch diel spojených do jedného celku od výraznej postavy zakladateľov slovenského výtvarného umenia - Martina Benku. Viac o týchto dielach nájdete na strane 298 mojej knihy Reštaurovanie.
Reštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátneReštaurovanie obrazov | Reštaurovanie malieb na plátne
Kniha Reštaurovanie - Mária Bidelnicová

Nazrite do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce.
Rozsiahle knižné dielo s vyše tisíc fotografiami vás prevedie umením reštaurovania od gotiky, baroka až po súčasnosť.

Svoj život som zasvätila reštaurovaniu a obnove poškodených umeleckých diel do autentickej podoby. Vďaka štúdiu na VŠVU na Katedre reštaurovania maľby umeleckých a historických pamiatok a v rímskom Istituto Centrale del Restauro Roma som získala odborné skúsenosti, ale predovšetkým hlboký vzťah a úctu k reštaurátorskej práci. Venujem sa reštaurovaniu diel na plátnediel na dreve, ale i maľovaniu priznaných kópií diel. Súhrnom mojich celoživotných reštaurátorských skúseností je moja najnovšia publikácia Reštaurovanie, o ktorej som prezradila viac pre viaceré médiá.

Svoj vlastný umelecký názor formujem v rámci maliarskejfotografickej tvorby pod pseudonymom MURO. Ak vás zaujímajú moje diela alebo spolupráca, rada vám poskytnem ďalšie informácie.